Okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych i innych

Rodzaj
Szkolenie BHP
Cena
39,50 zł (79,00 zł)
Data dodania
07.07.2021
Etapy
8
Zaliczenie od
30 %
Zakup i aktywuj szkolenie Zaloguj się i aktywuj Kod

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych,

o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 -6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)


1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników o których mowa w §14 ust. 2 pkt 6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.


3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, inne materiały).


Jakie kroki należy wykonać, aby z sukcesem zakończyć szkolenie?


1. Należy zapoznać się z materiałami i przeprowadzić test sprawdzający w ciągu 14 dni, licząc od dnia ich udostępnienia,
2. Jeżeli w trakcie szkolenia pojawią się z Pani/Pana strony jakieś wątpliwości to można je kierować na adres osoby wyznaczonej do kontaktu tj. halina.raszka@sklodowscy.pl,
3. Organizator szkolenia udostępnia do wypełnienia (po zakończeniu każdej części szkolenia) test on-line,
4. Prawidłowo wypełniony test (30 % poprawnie udzielonych odpowiedzi) kończy szkolenie z wynikiem pozytywnym,
5. Jeżeli wynik testu jest pozytywny, to organizator szkolenia wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego w zakresie bhp, które przekazuje do zakładu pracy,
6. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest dla Uczestnika szkolenia, jeden egzemplarz pozostaje u pracodawcy.

UWAGA! Wykupione Szkolenie dostępne jest dla Użytkownika przez okres 14 dni od momentu udostępnienia kodu.