Okresowe szkolenie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Rodzaj
Szkolenie BHP
Cena
69,99 zł (99,99 zł)
Data dodania
07.07.2021
Etapy
16
Zaliczenie od
30 %
Zakup i aktywuj szkolenie Zaloguj się i aktywuj Kod

Program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)


1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.


Dla zrealizowania ww. celu szkolenia niezbędne jest zapoznanie Uczestników szkolenia z następującymi tematami:

  • zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony pracy;
  • postęp w zakresie metod oceny zagrożeń występujących w zakładach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.


2. Szkolenie przeznaczone jest dla:

a) pracodawców i kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni i innych zakładów;

b) osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów, działów oraz innych komórek organizacyjnych).


3. Sposób organizacji szkolenia:

a) szkolenie jest prowadzone w formie samokształcenia kierowanego;

b) organizator szkolenia przygotował materiały dydaktyczne (prezentacje, filmy, wzory dokumentów, orzecznictwo sądów, akty prawne) zapewniające 16 godzin szkolenia w okresie 14 dni z opracowanym programem szkolenia;

c) szkolenie kończy się egzaminem - na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Jakie kroki należy wykonać aby z sukcesem zakończyć szkolenie?

1. Należy zapoznać się z materiałami i przeprowadzić test sprawdzający w ciągu 14 dni, licząc od dnia ich udostępnienia,

2. Jeżeli w trakcie szkolenia pojawią się z Pani/Pana strony jakieś wątpliwości to można je kierować na adres osoby wyznaczonej do kontaktu, tj. halina.raszka@sklodowscy.pl,

3. Organizator szkolenia udostępnia do wypełnienia (po zakończeniu każdej części szkolenia) test on-line,

4. Prawidłowo wypełniony test (30 % poprawnie udzielonych odpowiedzi) kończy szkolenie,

5. Jeżeli wynik testu jest pozytywny, to organizator szkolenia wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego w zakresie bhp, które przekazuje do zakładu pracy,

6. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest dla Uczestnika szkolenia, jeden egzemplarz pozostaje u pracodawcy.

UWAGA! Wykupione Szkolenie dostępne jest dla Użytkownika przez okres 14 dni od momentu udostępnienia kodu.